De leden van de in 2005 opgerichte vereniging voor conservering en restauratie, Restauratoren Nederland behoren te werken volgens de Ethische Code. Deze Code helpt de restaurator bij de verantwoorde uitvoering van zijn vak. De Ethische Code schept een kader waarin een restaurator zijn methoden en principes kan toetsen aan algemeen aanvaarde normen. Deze normen hebben betrekking op de verantwoordelijkheid van de restaurator ten opzichte van voorwerpen, opdrachtgevers, collega´s en publiek.

Een belangrijk onderdeel van de Ethische Code is de verplichting tot documentatie. Het behandelingsverslag bevat ondermeer een beschrijving van het object, beschrijving van de schade en een verslag van de behandeling. Tevens worden de gebruikte materialen vermeld. Bij het behandelingsverslag worden altijd foto´s van vóór de behandeling gevoegd. Het kan ook noodzakelijk zijn om tijdens de behandeling nog bijzondere kenmerken fotografisch vast te leggen.

Henk Linde Boekrestauratie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27244662.